dobre praktyki

Ogrody społecznościowe. Definicja

Ogrody pielęgnowane i animowane przez społeczność, z dużym udziałem zagospodarowanej zieleni, położone na terenach będących we władaniu grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych, dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób według zasad określonych przez społeczność, tworzone w celu ekologicznej uprawy warzyw, owoców, ziół lub roślin ozdobnych, integracji i animacji społeczności lokalnej, realizacji działań edukacyjnych i kulturalnych, poprawy jakości przestrzeni publicznej, w trosce o bioróżnorodność oraz dobrostan mieszkańców miast.

 

 

Zasady obowiązujące w ogrodach należących do sieci Bujna Warszawa

 1. Ogrodnicy szanują naturę i uznają jej immanentną wartość, wykraczającą poza walory użytkowe czy estetyczne.
 2. Osoby odwiedzające ogrody społecznościowe nie są dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, status społeczno-ekonomiczny.
 1. W ogrodach społecznościowych obowiązuje regulamin określający zasady korzystania z ogrodu i członkostwa w grupie osób pielęgnujących ogród.
 1. Przestrzeń ogrodów społecznościowych jest dostępna również dla osób spoza grupy ogrodników; w przypadku ogrodów o ograniczonym dostępie (np. położonych na działkach), ogrodnicy będą dążyć do zapewnienia powszechnego dostępu przez minimum 1 dzień na kwartał.
 1. Każdy ogród społecznościowy deleguje minimum jednego reprezentanta do aktywnego uczestnictwa w Radzie Ogrodów Społecznościowych.
 1. W ogrodach społecznościowych nie używa się nieorganicznych pestycydów, herbicydów i nawozów sztucznych.
 1. W ogrodach społecznościowych nie używa się naczyń plastikowych, a użycie jednorazowych opakowań ograniczone jest do niezbędnego minimum.
 1. Ogrody społecznościowe dbają o ład na swoim terenie poprzez utrzymywanie roślin w dobrej kondycji, usuwanie roślin martwych lub chorych, usuwanie śmieci, utrzymywane narzędzi i materiałów ogrodniczych w porządku.
 1. Ogrody społecznościowe są czytelnie oznakowane – nazwa ogrodu, dane kontaktowe, informacja o przynależności do sieci Bujna Warszawa oraz regulamin powinny być umieszczone w widocznym miejscu (np. na tablicy informacyjnej)
 1. Regulaminy poszczególnych ogrodów społecznościowych mogą zawierać dodatkowe zasady, w tym ograniczenia dotyczące korzystania z ogrodu, pod warunkiem, że są one zgodne z powyższymi zasadami.

 

Ogrody społecznościowe naszych marzeń. Zbiór dobrych praktyk Bujnej Warszawy

 

 1. Regulaminy ogrodów społecznościowych zawierają zasady korzystania z przestrzeni, warunki przynależności do społeczności ogrodniczej i terminy dyżurów ogrodniczych.
 1. Ogrody społecznościowe są ogólnodostępne w sezonie wiosenno-letnim.
 2. Każda zainteresowana osoba respektująca zasady zapisane w zasadach Bujnej Warszawy i regulaminie ogrodu społecznościowego ma możliwość dołączenia do społeczności ogrodniczej.
 1. W ogrodach społecznościowych organizowanie są otwarte warsztaty ogrodnicze.
 1. Ogrody społecznościowe stosują zasady agroekologii, permakultury, rolnictwa naturalnego lub inne zrównoważone metod upraw.
 1. Ogrody społecznościowe dbają o różnorodność biologiczną na przykład poprzez uprawianie wielu gatunków roślin, wyznaczanie stref dzikiego życia, zakładanie hoteli dla owadów, budek lęgowych dla ptaków, budowę domków dla małych zwierząt.
 1. Ogrody społecznościowe oszczędzają zasoby, w szczególności energię elektryczną oraz wodę wodociągową. W miarę możliwości ogrody społecznościowe korzystają z wody deszczowej do podlewania roślin.
 1. Ogrody społecznościowe dążą do zminimalizowania ilości produkowanych odpadów (w myśl idei zero waste).
 1. Ogrody społecznościowe kompostują materię organiczną (w tym resztki kuchenne z wyjątkiem nabiału i mięsa) w kompostownikach lub na pryzmach kompostowych.
 1. Kompostowniki w ogrodach społecznościowych są, w miarę możliwości, otwarte dla osób spoza grupy ogrodników.
 1. Przynajmniej jedna grządka w ogrodach społecznościowych jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach
 1. Zwierzęta domowe mogą pozostawać na terenie ogrodów społecznościowych tylko pod opieką właściciela i wyłącznie poza grządkami, na których uprawiane są rośliny jadalne.
 1. Ogrody społecznościowe dążą do zawierania partnerstw z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami kultury i innymi instytucjami publicznymi w celu wzbogacenia programu kulturalno-edukacyjnego i zwiększenia zasobów ogrodu.
 1. Ogrody społecznościowe, w miarę możliwości, dzielą się swoimi zasobami z innymi inicjatywami ogrodniczymi.
 1. Decyzje w ogrodzie społecznościowym podejmowane są demokratycznie, w drodze deliberacji, przez społeczność ogrodników.
 1. Członkowie społeczności ogrodników wybierają koordynatora lub grupę koordynatorów ogrodu.

 

 

 POWYŻSZE ZASADY MAJĄ CHARAKTER ZALECEŃ DLA OGRODÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. ICH PRZESTRZEGANIE NIE JEST WARUNKIEM KORZYSTANIA ZE WSPARCIA BUJNEJ WARSZAWY .