Czym jest program Bujna Warszawa

Program Bujna Warszawa powstał po to, by wspierać mieszkanki i mieszkańców

w zakładaniu i rozwijaniu ogrodów społecznościowych.

 

Ostatnia dekada przyniosła rozkwit oddolnych działań na rzecz zieleni miejskiej w Warszawie. Staraniem wielu grup mieszkanek i mieszkańców, instytucji i organizacji, przestrzenie tak różne jak nieużytki, skwery, zaniedbane zieleńce, zakątki parków, zieleń osiedlowa czy działki zaczęły zyskiwać nowy, społeczny wymiar.

W 2017 roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął proces badania potrzeb stołecznych ogrodniczek i ogrodników tworzących ogrody społecznościowe. Celem spotkań było przede wszystkim wspólne wypracowanie rozwiązań służących rozwijaniu ogrodnictwa społecznościowego w Warszawie.

 

Na podstawie wniosków z warsztatów opracowane zostały ramy programu Bujna Warszawa. Zawiązała się też Rada Ogrodów Społecznościowych skupiająca przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich ogrodów. Członkowie Rady brali udział w realizacji niektórych części programu, m.in. w ocenie wniosków o wsparcie inicjatyw ogrodniczych. Dzięki partycypacji twórców i opiekunów warszawskich ogrodów społecznościowych Bujna Warszawa zaspokaja potrzeby różnych podmiotów zmieniających krajobraz miasta i angażujących mieszkanki i mieszkańców od samego początku do współtworzenia tej zmiany. Uczestnikami, twórcami i twórczyniami programu są osoby skupione w grupach nieformalnych i działające w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a także instytucje kultury i Miejsca Aktywności Lokalnej.

 

Program z roku na rok ewoluuje, by oferta wsparcia lepiej odpowiadała potrzebom ogrodników i ogrodniczek Warszawy.

Bujna Warszawa w liczbach od 2017 roku

 

 

🌿 Latająca Szkoła Ogrodników Miejskich – 31 warsztatów i konsultacji dla 15 ogrodów
🌿 Otwarty Skład Materiałów Ogrodniczych – wsparcie rzeczowe dla 10 inicjatyw, wsparcie przekazywane na początek i koniec sezonu
🌿 Rozsadnicy – wsparcie tutorów i ekspertów dla 11 nowych inicjatyw ogrodniczych
🌿 Strona internetowa BujnaWarszawa.pl – 9 artykułów i 4 studia przypadków
🌿 Webinary – 2 internetowe spotkania z ekspertami
🌿 Mapa ogrodów społecznościowych – 13 ogrodów w 2017 roku, 26 w 2019 roku, aktualizowana co roku
🌿 Liczba podmiotów które skorzystały ze wsparcia – ciągle rośnie 🙂
🌿 Dożynki Ogrodów Społecznościowych – 3 święta plonów

 

 

🌿

Czym jest ogród społecznościowy

 

 

Choć nie istnieje precyzyjna definicja ani jeden model ogrodu społecznościowego, miejsca te wiele łączy. Najważniejszymi ich cechami są otwartość i wspólnotowość. W kształtowaniu przestrzeni, często już na etapie projektowania, zaangażowani są przyszli użytkownicy ogrodu: to oni wyznaczają zarówno reguły wspólnego gospodarzenia jak i określają miejsce grządek, ścieżek, budują domki dla zwierząt małych i dużych, stawiają obiekty małej architektury i ogrodowej infrastruktury, jak altanki, kompostowniki czy zbiorniki na deszczówkę. Udział mieszkańców w tworzeniu ogrodu w ogromnej mierze decyduje o duchu tych miejsc. Ogrodnicy, często sięgając po materiały z drugiej ręki, adaptując znane wzorce wedle potrzeb lokalnego środowiska i własnych upodobań, w pół drogi między pracą a zabawą, współtworzą miejsca o nieformalnym, przyjaznym charakterze. Przyjaznym nie tylko dla człowieka. W wielu ogrodach społecznościowych panują znakomite warunki dla dzikiego życia: ptaków śpiewających, drobnych ssaków, roślin miododajnych, mikroskopijnych mieszkańców gleby. Ogrody społecznościowe są też areną wielu działań nie związanych ściśle z ogrodnictwem; organizowane są tam wydarzenia edukacyjne i kulturalne, rozmaite warsztaty, pikniki, spotkania integracyjne, kameralne koncerty, biesiady.

By dowiedzieć się więcej o życiu ogrodów społecznościowych zajrzyj na fanpage Bujna Warszawa.

By dowiedzieć się więcej o wsparciu jakie daje Bujna Warszawa, odwiedź tę stronę.

 

🌿

Zasady obowiązujące w ogrodach należących do sieci Bujna Warszawa

 1. Ogrodnicy szanują naturę i uznają jej immanentną wartość, wykraczającą poza walory użytkowe czy estetyczne.
 2. Osoby odwiedzające ogrody społecznościowe nie są dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, wyznanie, narodowość, przekonania polityczne, status społeczno-ekonomiczny.
 3. W ogrodach społecznościowych obowiązuje regulamin określający zasady korzystania z ogrodu i członkostwa w grupie osób pielęgnujących ogród.
 4. Przestrzeń ogrodów społecznościowych jest dostępna również dla osób spoza grupy ogrodników; w przypadku ogrodów o ograniczonym dostępie (np. położonych na działkach), ogrodnicy będą dążyć do zapewnienia powszechnego dostępu przez minimum 1 dzień na kwartał.
 5. Każdy ogród społecznościowy deleguje minimum jednego reprezentanta do aktywnego uczestnictwa w Radzie Ogrodów Społecznościowych
 6. W ogrodach społecznościowych nie używa się nieorganicznych pestycydów, herbicydów i nawozów sztucznych.
 7. W ogrodach społecznościowych nie używa się naczyń plastikowych, a użycie jednorazowych opakowań ograniczone jest do niezbędnego minimum
 8. Ogrody społecznościowe dbają o ład na swoim terenie poprzez utrzymywanie roślin w dobrej kondycji, usuwanie roślin martwych lub chorych, usuwanie śmieci, utrzymywane narzędzi i materiałów ogrodniczych w porządku
 9. Ogrody społecznościowe są czytelnie oznakowane – nazwa ogrodu, dane kontaktowe, informacja o przynależności do sieci Bujna Warszawa oraz regulamin powinny być umieszczone w widocznym miejscu (np. na tablicy informacyjnej)
 10. Regulaminy poszczególnych ogrodów społecznościowych mogą zawierać dodatkowe zasady, w tym ograniczenia dotyczące korzystania z ogrodu, pod warunkiem że są one zgodne z powyższymi zasadami.

🌿

Ogrody społecznościowe naszych marzeń. Zbiór dobrych praktyk Bujnej Warszawy

 1. Regulaminy ogrodów społecznościowych zawierają zasady korzystania z przestrzeni, warunki przynależności do społeczności ogrodniczej i terminy dyżurów ogrodniczych.
 2. Ogrody społecznościowe są ogólnodostępne w sezonie wiosenno-letnim.
 3. Każda zainteresowana osoba respektująca zasady zapisane w zasadach Bujnej Warszawy i regulaminie ogrodu społecznościowego ma możliwość dołączenia do społeczności ogrodniczej.
 4. W ogrodach społecznościowych organizowanie są otwarte warsztaty ogrodnicze.
 5. Ogrody społecznościowe stosują zasady agroekologii, permakultury, rolnictwa naturalnego lub inne zrównoważone metod upraw.
 6. Ogrody społecznościowe dbają o różnorodność biologiczną na przykład poprzez uprawianie wielu gatunków roślin, wyznaczanie stref dzikiego życia, zakładanie hoteli dla owadów, budek lęgowych dla ptaków, budowę domków dla małych zwierząt.
 7. Ogrody społecznościowe oszczędzają zasoby, w szczególności energię elektryczną oraz wodę wodociągową. W miarę możliwości ogrody społecznościowe korzystają z wody deszczowej do podlewania roślin.
 8. Ogrody społecznościowe dążą do zminimalizowania ilości produkowanych odpadów (w myśl idei zero waste).
 9. Ogrody społecznościowe kompostują materię organiczną (w tym resztki kuchenne z wyjątkiem nabiału i mięsa) w kompostownikach lub na pryzmach kompostowych.
 10. Kompostowniki w ogrodach społecznościowych są, w miarę możliwości, otwarte dla osób spoza grupy ogrodników.
 11. Przynajmniej jedna grządka w ogrodach społecznościowych jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach
 12. Zwierzęta domowe mogą pozostawać na terenie ogrodów społecznościowych tylko pod opieką właściciela i wyłącznie poza grządkami, na których uprawiane są rośliny jadalne.
 13. Ogrody społecznościowe dążą do zawierania partnerstw z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami kultury i innymi instytucjami publicznymi w celu wzbogacenia programu kulturalno-edukacyjnego i zwiększenia zasobów ogrodu.
 14. Ogrody społecznościowe, w miarę możliwości, dzielą się swoimi zasobami z innymi inicjatywami ogrodniczymi.
 15. Decyzje w ogrodzie społecznościowym podejmowane są demokratycznie, w drodze deliberacji, przez społeczność ogrodników.
 16. Członkowie społeczności ogrodników wybierają koordynatora lub grupę koordynatorów ogrodu.

🌿

POWYŻSZE ZASADY MAJĄ CHARAKTER ZALECEŃ DLA OGRODÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
ICH PRZESTRZEGANIE NIE JEST WARUNKIEM KORZYSTANIA ZE WSPARCIA BUJNEJ WARSZAWY.
🌿